งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ชนิดว่าน : ตามวงศ์ อ้างอิงตำราของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม

ยกตัวอย่างบางชนิด พอสังเขป

ว่าน กวักเงินกวักทอง

ชื่อว่าน:  ว่านกวักเงินกวักทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Aglaonema commutatum Tricolor.

วงศ์ของว่าน:  ARACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กลิ้งกลางดง

ชื่อว่าน:  ว่านกลิ้งกลางดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Dioscorea sp.

วงศ์ของว่าน:  DIOSCOREACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กลอยจืด

ชื่อว่าน:  ว่านกลอยจืด

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Dioscorea  daemona Roxb. Var. mollicima Prain.

วงศ์ของว่าน:  DIOSCOREACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กล่อมนางนอน

ชื่อว่าน:  ว่านกล่อมนางนอน

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

วงศ์ของว่าน :