งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

พระยาหัวเดียว

พระยาหัวเดียว   Zephyranthes  citrine  Baker.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบกุยช่าย  แต่เล็กกว่าค่อนข้างกลม  หัวเหมือนหัวแห้วจีน  ปลูกไว้นานปีก็ไม่มีหน่อ  หรือแขนงงอกขยายพันธุ์ออกมาอีกเลย  ใช้เมล็ดที่อยู่ปลายใบมาเพาะจึงจะเกิดเป็นต้นใหม่ได้

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  มีอานุภาพคงกระพันชาตรีวิเศษนัก  กินว่านนี้เข้าไปถึงสามหัว  เวลาตายแล้วเผาไฟไม่ไหม้  เมื่อยังไม่ตายกินว่านเข้าไปแล้วสามารถเดินในหนามนอนบนตะปู  คงทนต่อคมอาวุธทุกชนิด  ถ้าเอาหัวว่านฝนทามือและเท้า  ชกต่อยแตะถูกผู้ใดจะเจ็บปวดยิ่งนัก

หมายเหตุ  ว่านนี้บางตำราเขียนว่า  ว่านพญาหัวเดียว

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  81-82

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  6-7

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  276

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  106   เรียก  ว่านพญาหัวเดียว

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :