งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ล้อมทั่วมฤคี 500

ล้อมทั่วมฤคี 500   Crinum  latifolium  Linn.

ลักษณะ  ใบเหมือนกับใบพลับพลึง  ดอกหอมดังดอกโยธกา  ดอกจะออกในราวเดือนสิบสอง  มีดอกอยู่ได้นานราวเดือนจึงจะโรย  ต้นนั้นคล้ายกับพลับพลึงต้นเล็กๆ

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้ต้นและใบมาตำให้ละเอียด  เอาน้ำมันงาผสมหุงด้วยแดดจนครบหนึ่งเดือน  จึงเอามากินเป็นน้ำมันแก้โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย  และบำรุงกำลังได้อีกด้วย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านล้อมทั่วมฤคี   ว่านล้อมทั่วมฤดู   ว่านล้อมทั่วมฤดี 500  สำหรับว่านชนิดนี้  คุณณรงค์ศักดิ์  ค้านอธรรม  กล่าวว่า  ว่านชนิดนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านสบู่หยวก

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  26

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  86   เรียก  ว่านล้อมทั่วมฤดี 500 

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  32

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  92   เรียก  ว่านล้อมทั่วมฤคี  

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  333

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  49  เรียก  ว่านล้อมทั่วมฤคี  

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1010

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :