งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านดาบนารายณ์

ว่านดาบนารายณ์ Neomarica northiana Sqrague.

ลักษณะ ต้นและใบคล้ายดาบ เรียงกันคล้ายพัดสลับกันเป็นแถว ดูสวยงามตามธรรมชาติ
สรรพคุณ ทางเมตตา และทางคุ้มครอง ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล บันดาลให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอ และป้องกันอาถรรพ์เวทต่างๆ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 51
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 57
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 148
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 56
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 40
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :