งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาหมี

พระยาหมี   Goodyera  sp.

ลักษณะ  ต้นเหมือนไม้หมาก  ใบเหมือนใบข้าวตอก  ดอกเหมือนรวงข้าวเหนียว  ลูกเหมือนมันเทศ  ครั้นถึงวันดับ  จะร้องเสียงดังเหมือนหมี

สรรพคุณ  ทางเล่นแร่แปรธาตุ  ใช้เป็นยาฆ่าปรอทเป็นกายสิทธิ์

หมายเหตุ   ว่านนี้  น่าจะเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่ง  ลักษณะคล้าย  ว่านพระยาอังกุลี  แต่ใหญ่กว่า  สีเขียวทั้งต้น  บางท่าน  ก็เรียกว่า  ว่านศักดิ์ชัย

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  77

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  257

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  989-990

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :