งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาหัวศึก ต้นที่ 2

2. พระยาหัวศึก  Curcuma  comosa  Roxb.

ลักษณะ  ต้นคล้ายขมิ้นอ้อย  หัวใหญ่ขนาดหัวเผือก  เนื้อในหัวสีขาว  รสร้อนฉุนจัด

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้ทางเหนียวคงทนศาสตราวุธ   ใช้กินเป็นคงกระพัน     ก่อนกินเสกด้วย  “นะโมพุทธายะ  นะมะพะธะ   จะพะกะสะ”  3  คาบ

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้เป็นคนละชนิดกับ  ว่านการบูรเลือด  เพราะว่านการบูรเลือดมีสรรพคุณทางสมุนไพรอย่างเดียว  แต่  ว่านพระยาหัวศึก  ชนิดนี้  มีสรรพคุณทางคงกระพันอย่างเดียว  ซึ่งว่านทั้ง 2 ชนิด  มีสรรพคุณต่างกัน  จึงไม่น่าจะเป็นว่านชนิดเดียวกัน  ซึ่งคุณลุงเกษม  อินทร์ชัยญะ  กล่าวว่า   ว่านพระยาหัวศึก  ต้นจะมีสีแดงคล้ำ

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  32   เรียก  ว่านพระยาหัวศึก ชนิดที่1

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  37  ว่านพระยาหัวศึก ชนิดที่1

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  18-19  เรียก  ว่านพระยาหัวศึก ชนิดที่2

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  42   เรียก  ว่านพระยาหัวศึก ชนิดที่2

เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 268-269 เรียก ว่านพระยาหัวศึกชนิดที่1

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :