งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาเต่า

ว่านพระยาเต่า Typhonium sp.

ลักษณะ หัวเหมือนเต่า ต้นเหมือนต้นบุกลาย ใบเหมือนใบผักบุ้ง
สรรพคุณ ทางคงกระพันชาตรี และเสน่ห์เมตตามหานิยม ในหัวว่านนี้นำติดตัวไปด้วย
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 132
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 33
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 159
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 969

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :