งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาปราบ

มหาปราบ   Curcuma  rubescens.

ลักษณะ  หัว  ต้น  ใบ  คล้ายขมิ้น  ก้านแดง  กระดูกใบแดง  ยอดแดง  ท้องใบเป็นขนสีเหลืองดังทองธรรมชาติ  หลังใบสีขาว

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ว่านชนิดนี้มีอานุภาพมาก  เมื่อจะขุดเอาหัวว่านมาใช้ทำประโยชน์  ให้เสกน้ำรดประพรมต้นว่าน  และรดน้ำบริเวณรอบๆ ต้นว่าน  ให้พลีกรรมด้วย  เนื้อพล่า  ปลายำ  และหมาก 3 คำ  ใส่กระทง 3 ใบ ตั้งจิตอธิษฐานตามปรารถนาแล้วจึงขุดเอาหัวว่านมาทำพิธีปลุกเสกด้วย “พระอิติปิโสธงชัยฯ”  108 คาบ  ไว้ถือติดตัวป้องกันอาวุธทั้งปวง  ถ้ากินหัวว่านนี้เข้าไปทำให้มีกำลังมาก  และทำให้ตัวเนื้อหนังมึนชา  คงทนต่อมีดพร้าหอกดาบแหลนหลาว  นั่งนอนบนหนามตะปู  ก็ไม่มีระคายผิวหนังและไม่เจ็บ  คงกระพันชาตรีวิเศษนัก

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  16-17

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  14   เรียก  ว่านมะหาปราบ

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  49

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  86

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  60

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  64

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  44-45

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  311-312

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  60

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  65

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1006

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :