งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่หนังแห้ง

สบู่หนังแห้ง   Curcuma  sp.

ลักษณะ  หัวและต้นคล้ายขมิ้นอ้อย  เนื้อในหัวสีขาว  กลิ่นฉุน  ร้อนจัด  เมื่อขุดหัวว่านนี้ขึ้นมาจากดิน  ล้างให้สะอาดเก็บไว้ไม่กี่วัน  เปลือกหุ้มห่อหัวว่าน  จะเหี่ยวย่นคล้ายกับหนังสัตว์ตากแห้ง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้หัวกินอยู่ยงคงกระพันชั่วเบา

หมายเหตุ    ว่านชนิดนี้    น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ     ว่านหนังแห้ง     ภาพที่สองนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  7

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  15

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  31

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  10

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  369

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  23-24

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :