งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่หยวก

สบู่หยวก   Crinum  latifolium  Linn.

ลักษณะ  หัวเหมือนหอมหัวใหญ่  ใบเหมือนพลับพลึง  แต่เล็กว่ามาก  กาบที่คอต้นว่าน  เมื่อดึงออกขาดแล้ว  จะมีใยเหมือนใยบัว  ต้นและใบเหมือนว่านแร้งคอคำ  แต่คอสีขาว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  และทางคงกระพัน  ใช้หัวเป็นยารักษาโรค  กินกับสุราหรือน้ำร้อน  แก้ปวดมดลูก  แก้ปวดบวมตามข้อ  แก้ม้ามย้อย  แก้กระเพาะบวม  แก้ท้องบวม  และกินคงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านนี้เรียกอีกชื่อว่า  ว่านแร้งคอคำตัวเมีย   ว่านชนิดนี้คล้าย  ว่านพระยาหมอก  มาก    ต่างกันที่  ว่านสบู่หยวก  กลีบดอกจะเรียบ    แต่  ว่านพระยาหมอก  กลีบดอกจะย่น  ว่านชนิดนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านล้อมทั่วมฤคี 500

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  7

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  14

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  29

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  8

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  27

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  373

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  22

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :