งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสลักไกร

สลักไกร   Crinum  latifolium  Linn.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  คล้ายว่านแร้งคอคำ  แต่หัวเล็กกว่ามาก  ใบคล้ายใบเตยหอม

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  และทางเมตตามหานิยม  ใช้กิน  ทา  และพอก  แก้อสรพิษทุกชนิด    คงกระพันชาตรีด้วย  ปลูกไว้กับบ้านหรือนำติดตัว  เป็นเมตตามหานิยม

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  ว่านสลักไก่  ว่านสลักไก

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  114-115   เรียก  ว่านสลักไก

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  53

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  366

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :