งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านอ่อนใจ

อ่อนใจ  Kaempferia  angustifolia  Roscoe.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  คล้ายว่านเฒ่าหนังแห้ง  แต่ใบสั้นและแคบกว่า  ใบอ่อนบาง  ปลายแหลม  หัวติดกัน  มีกลิ่นหอมเย็นๆ

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  และทางคงกระพัน  ปลูกไว้กับบ้านเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม  และคงกระพันชาตรีอีกด้วย

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  69

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :