งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์

เศรษฐีกอบทรัพย์   Ophiopogon  jaburan  [Kunth]  Lodd.

ลักษณะ  ใบหรือรากเหมือนแฝกหอมหรือใบกุยช่าย  แต่ใบม้วนพับเป็นวงเข้าหาต้น

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ศิริมงคล  ว่านนี้เป็นว่านเสี่ยงทาย  ปลูกไว้ในบ้านเป็นเมตตามหานิยม  ปลูกไว้ในร้านทำให้ขายของดี

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  ว่านเศรษฐีกวัก

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  346

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :