งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเศรษฐีญวน

เศรษฐีญวน   Ophiopogon  jaburan.

ลักษณะ  ขึ้นเป็นกอๆ  เป็นพุ่มแบนๆ  หรือเกือบแบน  ใบยาวคล้ายใบหญ้า  อาจยาวได้ถึง 3 ฟุต ปลายแหลม  (มีเส้นใบเป็นลายขาวเขียวสลับกันไป) ดอกสีขาว  เป็นช่อยาวๆ เล็กๆ

สรรพคุณ  ใช้ปลูกในกระถางแพงๆ  เพื่ออวดแขกที่มาบ้าน  ซึ่งแสดงถึงฐานะของเจ้าของ

หมายเหตุ  บางทีเรียกว่า  เศรษฐีไซง่อน

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  361

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :