งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเสน่ห์จันทน์แดง

เสน่ห์จันทน์แดง  Homalomena  srubescens  Kunth.

ลักษณะ    หัว  ต้น  ก้าน  ใบ  เหมือนว่านเสน่ห์จันทน์ขาว  แต่ใบป้อมกว่า  ก้านมีสีแดงปนดำ  ดอกตูมเหมือนดอกจำปีสีแดง  มีกลิ่นหอมเฉพาะหัวเท่านั้น  แต่มีกลิ่นอ่อนกว่าว่านเสน่ห์จันทน์ขาว

สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  มีโชคลาภ  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  44   เรียก   ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  8

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  88

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  20-21

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  20-21  เรียก  ว่านเสน่ห์จันแดง

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  35  เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  4

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  397

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  33  เรียก ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  7   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1014   เรียก  ว่านเสน่ห์จันทร์แดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :