งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านไพลขาว ต้นที่ 1

ไพลขาว  มี 2 แบบ

1. ไพลขาว  Zingiber  ligulatum  Roxb.

          ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  กลิ่นรส  คล้ายกับว่านไพลดำ(ม่วง)   แต่เนื้อในหัวเป็นสีขาวนวล   มีกลิ่นเหมือนไพล  ต้นเขียว  ใบเขียว

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ว่านนี้กินแล้วอยู่คงเป็นเดือนๆ  เวลาจะกินเสกด้วย  คาถาพระเจ้า 16 พระองค์  “นะ  มะ  นะ  อะ  นุ  กุ  นะ  กะ  กุ  อุ  นุ  อะ  นะ  อะ  กะ  อัง”  3 คาบ

หมายเหตุ   ว่านตระกูลนี้ ยังแยกไปอีกหลายชื่อตามสีของเนื้อหัว  คือ  ว่านไพลดำ ทางภาคเหนือ (เนื้อขาวอมม่วง หรือ ดำจางๆ)  ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ใหญ่  (เนื้อม่วง และ หัวเป็นไหลยาว)     ขิงแห้ง (สมุนไพร)

พบในตำราของ

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  68  เรียก  ว่านไพรขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :