งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหานิยม

มหานิยม   Kaempferia  angustifolia  Roscoe.

ลักษณะ  ใบคล้ายใบพลับพลึง  แต่ต้นเตี้ยแบอยู่กับดิน  หัวกลมสีขาว  ลักษณะต้นใบคล้ายว่านปราบสมุทรทุกประการ  แต่ริมขอบใบมีสีขาว

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม และทางคงกระพัน  เอาหัวนำติดตัวไปด้วย  ทำให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยม  และคงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ   ว่านเปราะน้อย    ว่านมหานิยมใหญ่

พบในตำราของ

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  119-120   เรียก  ว่านเปราะน้อย

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  19  เรียก ว่านเปราะน้อย,  หน้า  68  (ซ้ำ)

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  307

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  30   เรียก  ว่านมหานิยมใหญ่

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  979  เรียก  ว่านเปราะน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :