งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านศรนารายณ์

ศรนารายณ์   Kaempferia  lasenii.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนว่านเฒ่าหนังแห้ง  แต่ใบนั้นปลายแหลมคล้ายลูกศร  หัวเหมือนหัวกระเทียม  แต่หัวใหญ่

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  และทางเมตตามหานิยม  เอาหัวว่านไว้ใช้ถือติดตัวป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง  อยู่ยงคงกระพัน  ปลูกไว้กับบ้านเป็นเมตตามหามงคล

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  123

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  54

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  343

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1011

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :