งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขมิ้นขม Curcuma sp.

ลักษณะ ต้น ใบ และหัว เหมือนขมิ้น แต่เนื้อในหัวมีสีขาวนวล มีรสขมอ่อนกว่าบรเพ็ดเล็กน้อย
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้เป็นยาฝนกับสุรา หรือโขลกกับสุรา กินแก้ดีพิการ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 67
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 96
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 951

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :