งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

บทความที่2 ตำหรับถอนคุณไสย์ ตำรับบ้านณรงค์ศักดิ์

ตำหรับถอนคุณไสย์ ตำรับบ้านณรงค์ศักดิ์

ตำหรับนี้ ได้ปริวัตรปรับปรุงให้เหมาะแก่กาลสมัย ละเว้นพิธีอันลี้ลับสลับซับซ้อน แต่ยังคงใช้ได้ผลเสมอมากว่าสามสิบปี ก่อนอื่น ให้น้อมนำบารมีพระรัตนตรัย มาช่วยเราในการนี้ นั่งต่อหน้าองค์พระ จุดธูปเทียนตามสมควร(โบราณใช้กระทงสามมุมสี่มุม ผักพล่าปลายำ ฯลฯ) กำหัวว่านแล้วว่า

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำนมัสการไตรสรณคมน์

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ       พุทธัง            สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ       ธัมมัง            สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ       สังฆัง            สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ     พุทธัง            สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ     ธัมมัง            สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ     สังฆัง            สะระณัง  คัจฉามิ

คำนมัสการพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ

อิติปิ   โส  ภะคะวา  อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต   โลกะวิทู  อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสามระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลี  กะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมาะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธินิจจัง

(จากนั้นแผ่เมตตา)

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา (โหนตุ)

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา (โหนตุ)

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เทอญ

 

(จากนั้นว่าคาถาถอน)

สมุหะเนยยะ สมุหะคะติ สมุหะคะตา พัททะเสมายัง เอวังเอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาถอน ยะหลุด ลอยเลื่อน เคลื่อนด้วย นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ พุทธังปัจจักขามิ ธัมมัง ปัจจักขามิ สังฆังปัจจักขามิ เอกาเสติ ประสิทธิเม เอหิ คัตชะมุมหิ เปหิ เปหินะมะพะทะ นะโมพุทธายะ อะสังวิสุโลปุสะพุพะ

นะโมเม สุขคะโต นะเนโม โสปัตติ นะโมสุคะโต โหติ อะสัญ อัตตาจะ สัมภะวา ปัจจุปันนา ปัญจะพุทธา เสติ นะโมสุคะโต จะ อะนาคะตา นะมามิหัง สัพเพ เทวา ยักขา เปตา ภูตา ปะริตา ปะโรคะตา อัคคะเนวา ชาเมตะยะมัง มะนุสสานัง สัพเพโกทะวิทา วินาสสันติ ทะสาตันจะ ปิยังมุกขัง มุกคะปัตโตเอหิ สะเนโท สะเนทา สะเนหา นะเนโห จะสัพเพชะนะมาเล ปะระชายา ชายะ มะหาโภโค มะหาโทโส พายะสะเต ถัมเมนะ มา วินาสสันติ

นำหัวว่านลงล้างในน้ำพระพุทธมนต์(ที่ได้จากวัดหนึ่งวัดใดหรือหลายวัดก็ ได้) ที่เตรียมไว้ แล้วว่าคาถาปลุกน้ำมนต์ ดังนี้

รดน้ำมนต์ถอนของ

นะโมพุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยาวะตัสสะ หาโยโมนะ อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา โรคะภะยัง วินัสสันตุ อุปัททะวา อุอะมะอา วันทา นะโมพุทธายะ นะอะกะติ นิสะระนะ อาระ ปะขุทัง อะมะอุ ทุกขัง อนิจจัง อะนัตตา อะโรคา อุปัททะวา ปัจจักขามิ วินาสายะติ

สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ

หัวว่านที่ ทำพิธีแล้ว  นำไปกิน พร้อมกับ อาบน้ำมนต์ กลางแจ้ง หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอาบบเสร็จ หันตัวกลับทางทิศตะวันออกแล้วอย่าหันไปทางทิศตะวันตกอีกเลยจนกว่าจะเข้าเขตชายคาบ้าน  หากเป็นที่วัด ก็ จะเดินเข้าเขตพัทสีมา เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

 

 

 

 

เคล็ดวิธี

1. เลือกวันเวลาที่เหมาะสม

 

2. คนทำพิธีต้องถือ ศีลห้า หรือศีลแปด อย่างน้อย 1 วันหรือมากกว่านั้น ตามแต่พิธีเล็กใหญ่

 

3. น้ำมนต์ที่จะทำนั้น หากผู้ทำไม่ได้มีการสะสมบารมีมากพอ มักนิยมไปขอน้ำมนต์จากวัดที่ศรัทธา มาเสกทำมนต์เฉพาะอีกครั้งเพื่อความเป็นศิริมงคลสูงสุด

 

ตำหรับนี้ รวบรวมเผยแพร่โดย นาย ณรงค์ศักดิ์ศักดิ์ ค้านอธรรม เพื่อช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นวิทยาทานและ เป็นบารมี กรรมวิธีล้วนแต่เป็นทางสว่าง ทางสะอาด ที่ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งทางกายและทางใจ ว่านที่ใช้ใช้ได้หลายชนิดเช่น ถอนโมกข์ศักดิ์ และว่านเพชรกลับดำ เป็นต้น หรือว่านอื่นที่ทางไสย์ศาตร์ว่าดีทางด้านนี้มาก ส่วนทางวิทยาศาสตร์ ว่านสองอย่างนี้ เป็นพืชกลุ่มเดียวกับพวกกระชาย ไม่มีพิษใดๆ ต่อร่างกาย รับประทานมากๆ กลับให้ผลบำรุงสุขภาพเช่นเดียวกันกับกระชายธรรมดา ตำรับนี้ไม่เพียงแต่แก้เท่านั้นยังส่งของที่ไม่ดี กลับไปสู่ผู้ที่ส่งมาอีกด้วย อันเป็นการเตือนสติแก่ผู้ใช้วิชาสกปรกสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่น

อนึ่ง ผู้ที่สงสัยว่าต้องคุณไสย์ กรุณาอย่า งมงาย ให้ตรวจสอบตรวจเช็ค สุขภาพกายใจ ให้ดีก่อน ที่จะมาทำพิธี  เจ็บป่วยทางกายก็ หาหมอตามแต่อาการโรคให้ดีเสียก่อน หรือหากป่วยทางจิต ก็ หาจิตแพทย์เสียก่อน การเป็นโรคซึมเศร้า(Major depressive disorder) ก็ มีอาการที่อาจทำให้คนทักว่าต้องคุณไสย์ได้ โปรดใช้ปัญญาในการวิเคราะห์

ท้ายที่สุดนี้ ขออำนาจแห่งทานบารมี จงส่งแก่ข้าพเจ้าให้มีอายุวัณโณสุขังพลัง ตราบชั่วชีวิต และสัมปรายภพเทอญ พุทธังประสิทธิ ธัมมังประสิทธิ สังฆังประสิทธินิจจัง

 

 

 

2 Responses to บทความที่2 ตำหรับถอนคุณไสย์ ตำรับบ้านณรงค์ศักดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :