งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

เกี่ยวกับเรา

นายณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม นักอนุรักษ์ ว่าน ไทย รางวัลโล่เกียรติคุณ 2550 งานพฤกษาสยามครั้งที่ 4 จากพระองค์โสมฯ เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรฯ มีประสพการณ์ปลูกว่าน มากว่า 30 ปี และเป็นผู้เขียนหนังสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันปลูก ว่าน และสมุนไพรมากกว่า 500 ชนิด บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ (คลองสี่,สีคิ้ว,ดอนเมือง)

ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม เป็นบุตรของนายหาญและนางนงลักษณ์ เกิดที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2512 มีพี่สาว 2 คน คือ นางจันทร์ตนา บุญรัตพันธุ์ และนางประภาศิริ เกษรบัว ได้เข้าเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา 4 ที่โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก ระดับประถมศึกษา 5-6 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงค์ประชาสรรค์) จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างเรียนได้เริ่มศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และเริ่มมีความสนใจที่จะปลูก ว่าน และศึกษาว่านจากคุณยายและเพื่อนของคุณยาย ณรงค์ศักดิ์เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย และได้รับเลือกเป็นประธานชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนและเป็นนักเรียนตัวอย่างของโรงเรียน

ณรงค์ศักดิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระหว่างศึกษานั้นระหว่างการศึกษาได้รับเลือกเป็นเหรัญญิกชมรมพื้นบ้านล้านนาติดกันกัน 3 สมัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1สมัย และ รักษาการหัวหน้าฝ่ายนาฏศิลป์ 2 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมดนตรีไทย ชมรมอาสาฯ และชมรมพุทธศิลป์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย ที่เชียงใหม่นี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้สรรพวิทยาการ อาทิ เรียนด้านไสยศาสตร์ จากครูชุ่ม บ้านโป่งน้อย ได้เรียนรู้ดนตรีพื้นเมือง จากรุ่นพี่ ชมรมพื้นบ้านฯ อาทิ นายสนั่น ธรรมธิ นายสุชาติ กันชัย อีกทั้งได้เรียนนาฏศิลป์พื้นเมือง จาก ผศ.ดิเรกชัย มหัธนศิลป์ มช. และจากครูชาวบ้านหลายท่าน อาทิ ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ต้นฉบับฟ้อนสาวไหม และจาก ช่างฟ้อนรุ่นสุดท้ายของคุ้มเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายเช่น ครูเฉลิมศรี ครูอัญชัญ ครูนวลฉวี เป็นต้น อีกทั้งเรียนการร้องไทยเดิม จาก เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่(ศิลปินแห่งชาติ) นักร้องของวัง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่5 และครูตนตรีอีกหลายท่านอาทิ ครูโสภณ ซื่อต่อชาติ ครูประเวช กุมุท(ศิลปินแห่งชาติ) เป็นต้น อีกทั้งได้ออกเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะประดิษฐ์ ฟ้อนหริภุญไชย ให้เป็นมาตรฐานสำหรับจังหวัดลำพูนสืบมา

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เขาได้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระหว่างที่ศึกษายังคงเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสเขียนบทความทางวิชาการต่าง ๆ เช่น ประวัติเครื่องดนตรีไทยประกอบงาเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับบริจาคมาจาก พลตรีเจ้าราชบุตร วงษ์ตะวัน เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้เข้าทำงานที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และได้ทำงานในอีกหลายบริษัทในเวลาต่อมา เช่น เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการ บ.ชีวาเลียร์ โอ เอ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขาย บ. ชีวาเลียร์ ไอเทคไทย จำกัด ผู้จัดการทั่วไป บ.ซันโย ไทยแลนด์ จำกัด นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนอีกหลายแห่ง เช่น ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ณรงค์ศักดิ์สมรส กับนางสาวนฤมล เดชพงษพิลาศ มีบุตรชาย 1คน ชื่อเด็กชาย ยศวัฒน์ ค้านอธรรม และบุตรสาวหนึ่งคนชื่อเด็กหญิง รุ่งอรุณ ค้านอธรรม

ในปี 2550 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านอนุรักษ์ว่านไทย จากพระองค์โสมฯ ในงานพฤกษาสยามครั้งที่ 4

ที่มา: http://th.wikipedia.org

ว่านและต้นไม้ที่มีแบ่งจำหน่าย

เรามีว่านมากกว่า500 สายพันธุ์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ว่านกงจักรพระอินทร์ ว่านขันหมากลาย(ขันหมากชาวเหนือ)
ว่านกบ ว่านข่าจืด
ว่านกระจายทอง ว่านข่าแดง
ว่านกระแจะจันทน์ ว่านข่าลาย
ว่านกระแจะจันทน์หงษา ว่านขิงแดง
ว่านกระชายดำ ว่านขุนช้าง
ว่านกระชายแดง ว่านขุนแผนสะกดทัพ
ว่านกระแตไต่ไม้ ว่านเขาควายใหญ่
ว่านกระทือ ว่านเขียด
ว่านกระทู้เจ็ดแบก ว่านคันทะมาลา(ม่วง)
ว่านกระบี่ทอง ว่านคางคก(มะอะอุ)
ว่านกระบือชนเสือ ว่านค้างคาว
ว่านกล่อมนางนอน ว่านคืบ
ว่านกลอยจืด ว่านงาช้าง
ว่านกลิ้งกลางดง ว่านงูเห่า
ว่านกวักเงินกวักทอง ว่านจังงัง
ว่านกวักทองคำ /ว่านกวักแม่ทองคำ ว่านจ่าว่าน
ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี ว่านจ่าว่าน หรือ พญาว่าน
ว่านกวักนางพญาใหญ่ ว่านจูงนาง
ว่านกวักพระพรหม ว่านใจดำ
ว่านกวักพุทธเจ้าหลวง ว่านฉัตรทอง(สิบแสนฉัตรทอง)
ว่านกวักโพธิเงิน ว่านฉิมพลี
ว่านกวักโพธิทอง ว่านช้อยนางรำ
ว่านกวักแม่จันทร์ ว่านช้างผสมโขลง
ว่านกวักแม่ทองใบ ว่านไชยมงคล
ว่านกวักศรีมหาโพธิ์(นางกวักใบโพธิ์) ว่านญาณรังษี
ว่านกวักหงษาไทย ว่านเฒ่าหนังแห้ง
ว่านกาบหอยแครง ว่านเณรแก้ว
ว่านก้ามปู(ดองดึงษ์) ว่านดอกทอง 12 ชนิด ( บางท่านเรียก รากราคะ หรือ ว่านรากราคะ )
ว่านกาหลง ว่านดอกทองกระเจา
ว่านกำบัง ว่านดักแด้
ว่านกิมเจ็ง ว่านดาบนารายณ์
ว่านกีบแรด ว่านดาบหลวง
ว่านกุมารทอง ว่านดินสอฤษี
ว่านเกราะห์เพชรไพทูรย์ ว่านโด่ไม่รู้ล้ม
ว่านแก้วหน้าม้า ว่านตอด
ว่านไก่ขัน (ใบกลม) ว่านตะขาบ
ว่านไก่ขัน (ใบเรียว) ว่านตะขาบหิน
ว่านไก่ดำ ว่านตะไคร้(ว่านดีด)
ว่านไก่แดง ว่านตะเภาใหญ่
ว่านไก่แดง(ไม้เลื้อย) ว่านตีนจิ้งจก
ว่านไก่ฟ้าพญาลอ ว่านเต่านำโชค
ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด ว่านถอนโมกขศักดิ์
ว่านขมิ้นขาวเสน่ห์ ว่านถุงเงินถุงทอง
ว่านขมิ้นชัน ว่านเถาวัลย์หลง
ว่านขมิ้นดำ ว่านทรหด (ชักมดลูก)
ว่านขมิ้นทอง ว่านทองคำ
ว่านขมิ้นอ้อย ว่านท้าวชมพูหนังแห้ง
ว่านขอทองแก้ ว่านทิพย์เนตร
ว่านขันหมาก ว่านทุ่งเศรษฐี
ว่านเทพประชุมพร ว่านพญาช้างเผือก
ว่านเทพรักษา ว่านพญานกคุ้ม
ว่านเทพรัญจวน ว่านพญานกยูง(กูดซัง)
ว่านเทพรำพึง ว่านพญานกยูง(เปราะ)
ว่านเทพรำเพย ว่านพญานกยูง(หมอยแม่ม่าย)
ว่านเทพรำลึก ว่านพญานกยูง(หมอยยายชี)
ว่านธรณีเย็น ว่านพญาปัจเวก
ว่านธรณีสาร ว่านพญามือเหล็ก
ว่านนกคุ้ม ว่านพญาไร้ใบ
ว่านนกคุ้มดง ว่านพญาลิ้นงู
ว่านนกยูง ว่านพญาว่าน
ว่านนพมาศ ว่านพญาหงษ์เงิน
ว่านนเรศวร ว่านพญาหอกหล่อ(เท้ายายม่อม)
ว่านนะหน้าทอง ว่านพญาหอกหัก
ว่านนาคราช (บอน) ว่านพญาหัวเดียว
ว่านนาคราช (เฟิร์น) ว่านพยับเมฆ
ว่านนาคราชงูเขียว (ตะบองเพชร) ว่านพระคงคา
ว่านนางคำ ว่านพระเจ้าห้าพระองค์
ว่านนางคุ้ม ว่านพระฉิม
ว่านนางตัด ว่านพระฉิม(เถา)
ว่านนางพญาหงษ์ทอง ว่านพระตะบะ / ว่านพะตะบะ
ว่านนางพญาหงสาวดี ว่านพระยาเต่า
ว่านนางล้อม ว่านพระยาริดตีนปู
ว่านนารายณ์แบ่งภาค ว่านพลับพลึงด่าง
ว่านน้ำ ว่านพังพอน
ว่านน้ำทอง ว่านพัดโบก
ว่านน้ำเล็ก(เสน่ห์จันทร์หอม) ว่านพัดแม่ชี
ว่านนิลพัตร ว่านพุทธกวัก
ว่านนิลพัตร(คว่ำตายหงายเป็น) ว่านเพชรกลับ
ว่านบอระเพ็ดพุงช้าง (สบู่เลือดเถาตัวเมีย) ว่านเพชรกลับดำ
ว่านบัวบก ว่านเพชรกลับแดง
ว่านบัวสันโดษ ว่านเพชรแดง
ว่านบานเย็นขาว ว่านเพชรน้อย
ว่านปรอท ว่านเพชรน้อยแดง
ว่านปราบสมุทร(เพชรคง) ว่านเพชรนารายน์
ว่านปลาไหลเผือก ว่านเพชรไพรวัลย์
ว่านปลาไหลม่วง ว่านเพชรม้า
ว่านปลาไหลเล็ก ว่านเพชรสังฆาต
ว่านปลาไหลสอด ว่านเพชรหน้าทั่ง
ว่านปลาไหลเหลือง ว่านเพชรหลีก
ว่านปลาไหลใหญ่ ว่านเพชรหึง(กล้วยไม้)
ว่านปู่ย่า(โบตั๋น) ว่านเพชรหึง(เฟิร์น)
ว่านเปราะ(เปราะหอม) ว่านเพชรใหญ่
ว่านเปราะป่า(ธรณีเย็น) ว่านไพลขาว
ว่านเปล้าเลือด ว่านไพลชมพู(ว่านไฟ)
ว่านพญากาเผือก ว่านไพลดำ1
ว่านพญากาสักเขียว ว่านไพลดำ2
ว่านพญากาสักแดง ว่านไพลปลุกเสก
ว่านพญากาหลง ว่านไพลเหลือง
ว่านพญาจงอาง1 ว่านมรกต
ว่านพญาจงอาง2 ว่านมหากวัก
ว่านมหากาฬ ว่านสบู่เลือดบอน
ว่านมหากำลัง ว่านสบู่ส้ม
ว่านมหาจักรพรรดิ์(อรหันต์แปดทิศ) ว่านสบู่หยวก
ว่านมหาโชค ว่านสบู่เหล็ก
ว่านมหานิยม ว่านสลักไก
ว่านมหาบัว ว่านสากเหล็ก(ตาลเดี่ยว)
ว่านมหาปราบ ว่านสาลิกาลิ้นทอง
ว่านมหาเมฆ ว่านสาวน้อยปะแป้ง
ว่านมหาลาภ ว่านสาวหลงหรือฤาษีสร้าง ฤาษีผสม
ว่านมหาสิทธิโชค ว่านสิงหโมรา
ว่านมหาเสน่ห์ ว่านสิทธิโชค
ว่านมหาหงษ์ ว่านสิบแสน
ว่านมหาอุดม ว่านสี่ทิศ
ว่านมเหศวร ว่านเสน์ห์ขุนแผน
ว่านม้า ว่านเสน่ห์จันทน์ขาว
ว่านม้าขาว ว่านเสน่ห์จันทน์เขียว
ว่านม้าแดง ว่านเสน่ห์จันทน์ดำ
ว่านม้าสีหมอก ว่านเสน่ห์จันทน์แดง
ว่านม้าห้อ ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์ 2 หรือ เสน่ห์จันทน์ศรีมหาโพธิ์
ว่านม้าเหลือง ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์1
ว่านเมฆประสิทธิ์ ว่านเสน่ห์จันทร์ทอง
ว่านไม้ดีด ว่านเสน่ห์จันทร์หอม
ว่านไม้ลัด ว่านเสน่หา
ว่านร่อนทอง ว่านเสลดพังพอนตัวผู้
ว่านรากสามสิบ ว่านเสลดพังพอนตัวเมีย
ว่านรางเงิน ว่านเสือสามทุ่ง
ว่านรางจืดเถาว์ / ว่านรางจืดเถา ว่านแสงอาทิตย์
ว่านรางจืดหัว ว่านแสนนางล้อม
ว่านรางทอง ว่านแสนพันล้อม
ว่านรางทองใบด่าง ว่านหนอนตายอยาก / ว่านหนอนตายหยาก
ว่านรางนาก ว่านหนุมาน
ว่านแร้งคอดำ ว่านหนุมานนั่งแท่น
ว่านลิงค์ดำ / ว่านลิงดำ ว่านหนุมานประสานกาย
ว่านลิ้นมังกร (หางนาค) ว่านหนุมานยกทัพ
ว่านลูกไก่ทอง ว่านหมูกลิ้ง(เพชรฉลูกัณฑ์)
ว่านเลือดแห้ง ว่านหอมดำ
ว่านเศรษฐีกวนอิม ว่านหอมแดง
ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์ ว่านหัวครู
ว่านเศรษฐีจีน ว่านหัวน่วม
ว่านเศรษฐีญวน(ไซ่ง่อน) ว่านหัวร้อยรู
ว่านเศรษฐีนางกวัก ว่านหัวใหญ่(สามพันตึง)
ว่านเศรษฐีนางกวัก(แดง) ว่านหางจรเข้
ว่านเศรษฐีน้ำเต้าทอง ว่านหางช้าง
ว่านเศรษฐีพายทอง ว่านหางเสือ(ว่านลาย)
ว่านเศรษฐีเรือนกลาง ว่านห้าร้อยนาง
ว่านเศรษฐีเรือนแก้ว ว่านห้าร้อยนาง(นางพญาห้าร้อย)
ว่านเศรษฐีเรือนนอก ว่านหูเสือ
ว่านเศรษฐีเรือนใน ว่านเหล็กไหล
ว่านเศรษฐีเรือนใหญ่ ว่านอัคคีทวาร(แบบหัว)
ว่านเศรษฐีอินเดีย ว่านอึ่ง ว่านแม่ทัพ ว่านล้อมเต่า ว่านมหาระงับ ว่านไพลใจดำ ว่านท้าวชมพู ว่านคันทมาลาขาว ว่านแม่ทัพ ว่านพรหมจรรย์ ต้นชนวน ต้นชิงชัง ต้นแก้งขี้พระร่วง(เช็ดก้นพระเจ้า) ต้นช้องแมว ต้นสวาท(ต้นสวาด) รักซ้อน กลึงกล่อม สันโสก กวาวเครือดำ เป็นต้น

ว่านสบู่เลือดเถา / ว่านสบู่เลือดเถาตัวผู้ ว่านเอ็นเหลือง และว่านที่ไม่ทราบชื่อกลางที่แน่ชัดอีก กว่า150 ชนิด

หากไม่ซื้อก็ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีเงื่อนไข เราปลูกเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ไม่เน้นธุรกิจ หรือใครมีว่านที่เราไม่มีก็ ยินดีรับซื้อ หรือจะให้ฟรีก็ ไม่ว่ากัน

วงศ์ของว่าน :