งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

CAESALPINIOIDEAE

ว่าน กาหลง

ชื่อว่าน:  ว่านกาหลง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Bauhinia acuminata Linn.

วงศ์ของว่าน:  CAESALPINIOIDEAE วงศ์ถั่ว : LEGUMINOSAE

ชื่ออื่นๆ:  เสี้ยวดอกขาว เสี้ยวน้อย (เหนือ) ส้มเสี้ยว กาหลง (ภาคกลาง) กาแจ๊ะกูโด (นราธิวาส)

 

Continue reading

วงศ์ของว่าน :