งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

DICKSONIACEAE

ว่าน ลูกไก่ทอง

ชื่อว่าน:  ว่าน ลูกไก่ทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ว่าน:  Cibotium barometz J.smith

วงศ์ของ ว่าน:  DICKSONIACEAE

ชื่ออื่นๆ:  กูดพาน กูดเสือ โพสี (ปัตตานี) ขนไก่น้อย(เลย)  ว่าน ไก่น้อย หัสแดง

 

อ่านเพิ่มเติม [...]

วงศ์ของว่าน :