งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

DIOSCOREACEAE

ว่าน กลิ้งกลางดง

ชื่อว่าน:  ว่านกลิ้งกลางดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Dioscorea sp.

วงศ์ของว่าน:  DIOSCOREACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กลอยจืด

ชื่อว่าน:  ว่านกลอยจืด

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Dioscorea  daemona Roxb. Var. mollicima Prain.

วงศ์ของว่าน:  DIOSCOREACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

วงศ์ของว่าน :