งานเขึยน

หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย

บ้านว่านไทย

ZINGIBERACEAE

Page 1 of 3123

ว่าน กำบัง

ชื่อว่าน:  ว่านกำบัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Kaempferia sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านกั้นบัง กำบังภัย กำบังไพร

Continue reading

ว่าน กล่อมนางนอน

ชื่อว่าน:  ว่านกล่อมนางนอน

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

Continue reading

ว่าน กระบี่ทอง

ชื่อว่าน:  ว่านกระบี่ทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Curcuma sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ:  ว่านนางวันทองห้ามทัพ

Continue reading

ว่าน กระชายดำ

ชื่อว่าน:  ว่านกระชายดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ของว่าน:  Kaempferia sp.

วงศ์ของว่าน:  ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่นๆ: 

 

Continue reading

Page 1 of 3123

วงศ์ของว่าน :