งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคางคก / มะอะอุ

คางคก / มะอะอุ Amorphophallus sp.

ลักษณะ มีหัวคล้ายคางคก มีเปลือกย่นๆ คล้ายหนังคางคกไม่มีผิด ก้านกับใบคล้ายกับอุตพิต แต่ใบแยกออกเป็นสามแฉกโตกว่าอุตพิต เมื่อเวลาขึ้นงอกงามแล้วก้านจะโตกว่าธรรมดา มี 2 ชนิด คือ ก้านเขียว และ ก้านดำ
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านคางคก ว่านมะอะอุ ว่านมหาอุตมะ ว่านมหาอุด ว่านชนิดนี้เป็นคนละต้นกับ ว่านคางคก (ใหญ่)
พบในตำราของ
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 28-29 เรียก ว่านคางคก
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 69-70 เรียก ว่านคางคก
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 115-116 เรียก ว่านคางคก
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 112 เรียก ว่านมะอะอุ ว่านมหาอุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :