งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

นางพระยาหงส์ทอง

นางพระยาหงส์ทอง   มี 6 แบบ

ลักษณะโดยรวม  ต้น  หัว  และใบ  คล้ายขิง(ข่า)  ดอกคล้ายตัวหงส์เป็นพวง  หรือเป็นช่อ  สีขาว  เหลือง  แดง

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  มีอานุภาพทางโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านดีนัก  เอาหัวว่านนำติดตัวไปก็ใช้ได้  เวลาจะใช้ว่านนี้เสกด้วยคาถา  “นะมะอะอุ  พุทธสังมิ  นะชาลิติฯ”  สามคาบ

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  57  เรียก  ว่านนางพญาหงส์ทอง

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  123-124   เรียก  ว่านพญาหงส์ทอง

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  976

 

หมายเหตุ  ตามความเห็นของผู้เขียนเข้าใจว่า  ว่านชนิดนี้  ตำราคงหมายถึง  ว่านในตระกูลดอกเข้าพรรษาทั้งหมด  ซึ่งดอกเข้าพรรษาส่วนใหญ่จะพบสีเหลืองทองมากที่สุด  และดอกมีลักษณะคล้ายหงส์  จึงเป็นที่มาของชื่อว่าน  ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายสีแต่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อย   ในปัจจุบันมีว่านตระกูลนี้หลายชื่อมากมาย  เช่น  หงส์เงิน  หงส์ทอง  เงินกระจาย  ทองกระจาย  นาคกระจาย  หงส์เหิร  เป็นต้น  ทั้งหมดนี้  ก็จัดเป็นตระกูลว่านพระยาหงส์ทองด้วยกันทั้งสิ้น  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :