งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

นิลพัตร์

นิลพัตร์   Typhonium  sp.

ลักษณะ  ต้นและหัวเหมือนอุตพิต  ใบกลมไม่เป็นแฉกเหมือนอุตพิต  ถ้าผ่าหัวออกดูถูกแดดจะมีรัศมีพรายปรอทออกมา

สรรพคุณ  ทางคงกระพันชาตรี  ใช้หัวว่านนี้กินเนื้อหนังจะเกิดอาการซู่ซ่าชาไปหมดทั้งตัว  ถูกคนร้ายทุบตีฟันแทงไม่เข้าและไม่เจ็บ  ฝนว่านนี้ทาเท้า  มือ  ทำการชกต่อยแตะ  ผู้ถูกทำร้ายจะเจ็บปวดยิ่ง

นัก     ทาตามตัวนอนในกองไฟไม่ร้อน     ใช้ทาแข้งไก่ชนก็ได้    เมื่อจะใช้ว่านนี้ให้เสกด้วย  “อิติปิโส  ถึง  ภะคะวาติฯ”  สามจบ

หมายเหตุ  ว่านนี้  เขียนชื่อได้หลายอย่าง  คือ   ว่านนิลพัต   ว่านอินละพัด

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  13-14  เรียก  ว่านอินทะพัด

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  12

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  64   เรียก  ว่านนิลพัต

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  90  เรียก  ว่านอินละพัด

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  7

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  93

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  52-53

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  33-34   เรียก  ว่านนิลพัตร

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  197-198

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  43-44

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  977

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :