งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ประกายสิทธิ์

ประกายสิทธิ์    Jatropha  multifida  Linn.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบปีบ  หลังใบคล้ายกับใบขนุน  ท้องใบสีหัวไพลแห้ง  ก้านมีสีแดง  ยางสีขาวเหมือนยางมะเดื่อ มี 2 ชนิด  คือ  หัวเล็ก  และ  หัวใหญ่

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  และทางคงกระพัน  ใช้รักษาฝี  เอาหัวมาตำผสมกับน้ำสุราแทรกสารส้มพอกที่หัวฝี  และมีสรรพคุณทางคงกระพันอีกด้วย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านปลากรายเหล็ก  ว่านเขาควายเล็ก  ว่านเขาคลายเหล็ก  ว่านประกายสิทธิ์    ว่านกายสิทธิ์  ว่านประกายเหล็ก  ว่านชนิดนี้   น่าจะเป็น  ฝิ่นต้น  หรือ  หนุมานตัวผู้

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  12  เรียก  ว่านประกายเล็ก-ใหญ่

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  10  เรียก  ว่านปลากรายเหล็ก 

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  64-65  เรียก  ว่านประกายสิทธิ์

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  78  เรียก  ว่านเขาควายเล็ก, 

หน้า  81  เรียก  ว่านประกายเหล็ก  (ซ้ำ)

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  8  เรียก  ว่านประกายเหล็ก

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  97   เรียก  ว่านประกายเหล็ก,

            หน้า  114  เรียก  ว่านประกายสิทธิ์,  หน้า  128-129  เรียก  ว่านเขาคลายเหล็ก  (ซ้ำ)

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  48-49  เรียก  ว่านประกายสิทธิ์

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  53   เรียก  ว่านกายสิทธิ์

หน้า  56  เรียก  ว่านพระกายเหล็ก   (ซ้ำ)

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  102  เรียก  ว่านเขาควายเล็ก,

หน้า  207   เรียก  ว่านประกายเหล็ก  (ซ้ำ)

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  47   เรียก  ว่านประกายเหล็ก

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  953  เรียก  ว่านเขาคลายเหล็ก,

          หน้า  978  เรียก  ว่านประกายสิทธิ์,  หน้า  978  เรียก  ว่านประกายเหล็ก  (ซ้ำ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :