งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ปราบสมุทร

ปราบสมุทร   Kaempferia  larsenii.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบพลับพลึง  ครีบใบคล้ายเปราะหอม  ต้นมีรูปร่างเหมือนต้นพลับพลึง  แต่เตี้ยแจ้แบติดกับดิน  หัวกลมมีสีขาว

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์มหานิยม และทางคงกระพัน  เอาหัวนำติดตัวไปด้วยทำให้มีเสน่ห์เมตตาหมานิยม  และคงกระพันชาตรี

ทางสมุนไพร  เอาหัวต้มกินหรือตำละลายกับสุรา  แก้พิษเลือดกระทำ  แก้โรคกษัยต่างๆ  เป็นยากำลังอีกด้วย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า  ว่านเพชรคง ว่านชนิดนี้เป็นคนละต้นกับ ว่านมหาประสาน (ชนิดเปราะ)

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  53-54

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  120

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  61

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  208

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  69

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  83

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :