งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระจันทร์

พระจันทร์  Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนขมิ้น  ใบอ่อนสีแดง  เมื่อต้นแก่แล้วจะกลายเป็นสีเขียว  ดอกคล้ายบวบขม  ออกดอกในเดือนอ้าย  หัวเหมือนหัวหอมเป็นสีชมพู

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  และทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านป้องกันภัยพิบัติต่างๆ  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม  เป็นศิริมงคลแก่ผู้ปลูกไว้  ว่านนี้มีเทวดารักษา  เมื่อถึง 8 ค่ำ 15 ค่ำ  ทำการบูชาทุกครั้งจะมีความเจริญรุ่งเรือง  หรือเอาหัวว่านนี้นำติดตัวไปก็ใช้ได้  ให้อธิษฐานนึกเอาตามความปรารถนา  ควรปลูกไว้คู่กับว่านพระอาทิตย์

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านท้าวชมพู  และ  ว่านสบู่ทบ

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  3

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  22-23

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  53-54

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   83

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  36

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  38-40

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  21

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  227-228

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  17-18

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  984

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :