งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

พระยากลอย

พระยากลอย   Dioscorea  sp.

ลักษณะ  ต้นเป็นเถาว์เหมือนเถาว์กลอย  เถาว์จะยาวไม่เกินสองแขน  ใบเหมือนใบกลอยแต่เล็กกว่าใบกลอย  ครีบใบและก้านแดง  หัวกลมใหญ่ประมาณเท่าฟองไข่ห่าน  เนื้อในสีเขียวเหมือนคราม

สรรพคุณ  ทางเล่นแร่แปรธาตุ  ใช้เป็นยาฆ่าปรอทตายเป็นกายสิทธิ์

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  ว่านพระยากรวด

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  28

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   84   เรียก  ว่านพระยากรวด

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  34

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  73

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  19

เลื่อน  กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506, หน้า 242, หน้า 244 เรียก ว่านพระยากรวด

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  13

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  990

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :