งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

พระเจ้าห้าพระองค์ ต้นที่ 1

พระเจ้าห้าพระองค์  มี 2 แบบ

1. พระเจ้าห้าพระองค์ (เถา)   Cissus  sp.

ลักษณะ  ว่านนี้มีต้นเป็นเถาคล้ายกับต้นเถาบวบขม  แต่เถามีสีแดงคล้ำคล้ายเถาคันแดง  ยอดก็มีสีแดง  ใบมีสีเขียวแยกออกเป็นแฉกๆ 5 แฉก  หัวคล้ายกับหัวเผือกแต่เล็กกว่านิดหน่อย  เนื้อในสีขาวปนชมพูน้อยๆ

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้ทางทางอยู่คงกระพันและติดตัวไปไหนใช้เสี่ยงทายเมื่อถึงคราวอับจนก็จะสามารถแก้ไขข้อขัดข้องได้

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  45

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  62

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   84

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  20

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  71

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  43-44

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  39

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  229

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  19

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :