งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาประสาน ต้นที่ 1

มหาประสาน  มี 3 แบบ

1. มหาประสาน   Pedilanthus  tithymaloides  [Poit.]

ลักษณะ  ต้น  ใบ  ดังหมากผู้หมากเมีย  ก้านและใบสีเขียวมีลายสีขาว  เนื้อในหัวเป็นสีขาว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เอาหัวฝนทาบาดแผล  เนื้อจะประสานเข้าติดกันสนิทดี

ทางเมตตามหานิยม  เป็นศิริมงคล  ปลูกไว้ประดับบ้าน  เมื่อรดน้ำเสกด้วยพระเจ้า 5 พระองค์  มีอานุภาพทางเมตตามหานิยม ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความอบอุ่นประสานสามัคคีกลมเกลียวปรองดองกันดี

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  แสยกด่าง   นางกวักไทย

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  43   เรียก  ว่านมหาประสาร

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  41

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  62

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  47-48

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  37

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  309

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  54-55

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1003-1004  เรียก  ว่านมหาสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :