งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขมิ้นดำ

ว่านขมิ้นดำ Curcuma aeruginosa Roxb.

ลักษณะ ต้น ใบ และหัว เหมือนกันขมิ้น เมื่อต้นขึ้นใหม่ๆ จะเป็นสีแดงเรื่อๆ ก้านของกลางใบเป็นสีน้ำตาลใหม้ ยาวเป็นทางตลอดถึงปลายใบ เนื้อในหัวเป็นสีเขียวดำ
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้กินเป็นยาถ่ายพยาธิ แก้โรคกษัยต่างๆ ถ่ายเพื่อคุณทุกชนิด ตลอดบิดมีเชื้อ แก้โรคลำไส้ และใช้ทางคงกระพันชาตรี
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 69
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 118
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 30
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 98
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 75
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 94
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 952

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :