งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านขันหมาก

ว่านขันหมาก Aglaonema simplex Blume.

ลักษณะ ต้นเหมือนกับต้นจำปีหรือจำปา ใบมีรูปร่างคล้ายใบจำปีหรือจำปาแต่เล็กกว่า รากมีแฉกออกมาเป็นสามแง่ง มีดอกสีเหลืองคล้ายดอกบอนมีปลียาว ลูกออกมาเหมือนลูกตำลึงเมื่อสุกมีสีแดง
สรรพคุณ เป็นว่านกายสิทธิ์ ทางมหานิยม ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคลดีนัก
ทางสมุนไพรและทางคงกระพัน ผลของว่านนี้กินเป็นยาอายุวัฒนะ มีกำลังแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิ บันดาลให้ผู้กินทรงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอ อายุยืนนาน และทำให้เกิดคงกระพันชาตรี เวลากินผลว่านนี้เสกด้วยพระเจ้า 16 พระองค์ คือ “กะระมะทะ กิริมิทิ กุรุมุทุ เกเรเมเทฯ”
หมายเหตุ ว่านนี้มีอีกชื่อหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยรู้จัก คือ พระยาชานหมาก
พบในตำราของ
ชิตร์ วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า 8
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 25
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 62
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 78
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 17
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 127-128
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 50
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 62
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 92
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 43
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 34
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 953

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :