งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านคางคกขาว

ว่านคางคกขาว Typhonium sp.

ลักษณะ ใบคล้ายใบอุตพิตเล็กๆ สีของใบคล้ายตะกั่วเก่าๆ เป็นพลายปรอท มีเม็ดขาวๆ ทั่วใบ เป็นว่านพุ่มเล็กๆ ดอกเหมือนอุตพิตแต่เล็ก หัวกลม เนื้อในขาว
สรรพคุณ ทางอยู่คงกระพัน คงทนต่ออาวุธดีนักแล
พบในตำราของ
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 77 เรียก ว่านกบ
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :