งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านจักรไกร

ว่านจักรไกร Crinum amoenum Roxb.

ลักษณะ ใบคล้ายใบว่านน้ำ (บางตำราว่าเหมือนใบข้าว) ต้นคล้ายว่านน้ำเล็ก ใบสีเขียว หัวดังหัวหอม
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ใช้หัวเคี้ยวกินกับสุรา หรือตำกินก็ได้ หรือใช้หัวพกติดตัว
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ เป็นคนละต้นกับ ว่านสลักไก ว่านชนิดนี้ น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ ว่านช้างประสมโขลงตัวผู้ ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกะได เวบแมกโนเลียไทยแลนด์
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 129
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 83-84
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 123
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 959

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :