งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านจั๊กจั่น

ว่านจั๊กจั่น Hyacinthus sp.

ลักษณะ ต้น ใบ หัว เหมือนกระเทียม ใบสีเขียว แต่ไม่มีดอก
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นว่านแก้พิษเมื่อถูกอสรพิษขบกัด ใช้หัวตำกับน้ำซาวข้าวกิน หรือจะใช้ใบขยี้ทาปากแผล หรือตำพอกแผลที่ถูกกัด ก็จะถอนพิษหายได้
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ ผู้เขียนคิดว่า อาจจะเป็นชนิดเดียวกับ ว่านพระยาลิ้นงู ว่านตะเภาน้อย และไม่ใช่คราบจั๊กจั่นขึ้นรา ที่เรียกว่า ต่อเงินต่อทอง
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 46
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 38
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 103
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 45-46
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 63
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 122
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 45
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 959

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :