งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านฉัตรพระพรหม

ว่านฉัตรพระพรหม Curcuma sp.

ลักษณะ ต้นและใบเหมือนขมิ้น แต่ต้นและกระดูกใบสีแดงเหมือนปากนกแก้ว มีดอกออกมาเป็นฉัตรหลายชั้น หัวว่านกลม
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโชคลาภอยู่เสมอ
ทางคงกระพัน ใช้กินเป็นคงกระพันชาตรี
หมายเหตุ ว่านนี้ เรียกอีกชื่อ คือ ว่านฉัตรพระอินทร์ น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านกงจักรพระอินทร์
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 89-90
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 132
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 76
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 960

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :