งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านชัยมงคล

ว่านชัยมงคล Dianella ensifolia [L.] DC.

ลักษณะ ต้นเป็นลำกลม ใบเรียวยาว ออกเป็นแถวตามลำต้น ใบสีเขียว ถูกแดดจะออกเป็นสีเหลืองเล็กน้อย มีดอกสีขาวๆ เหลืองๆ เป็นช่อๆ ผลสุกจะเป็นสีน้ำเงิน หัวคล้ายหัวหอม เนื้อในขาว จะเกิดหัวปีละหัวต่อเนื่องกันกับหัวเดิม
สรรพคุณ ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านทำให้เกิดศิริมงคล มีชัยต่อศัตรู ประกอบสิ่งใดบังเกิดผลสำเร็จ เอาหัวนำติดตัว มีอำนาจศัตรูเกรงขาม มีชัยต่อศัตรู
ทางสมุนไพร เอาหัวฝนกับน้ำทาแก้พิษสัตว์กัดต่อยหายสิ้น
หมายเหตุ ว่านนี้มีชื่ออื่นๆ คือ หญ้าหนูต้น ศรีคันไชย (ว่านนี้เป็นคนละต้นกับ ว่านไชยมงคล หรือ ว่านเศรษฐีสอด)
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 95
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 138-139
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 961

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :