งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านช้างผสมโขลง

ว่านช้างผสมโขลง Eulophia andamanensis Rchb.f.

ลักษณะ ต้นและใบเหมือนใบข้าว สีเขียว หัวคล้ายกับหน่อไม้ที่เพิ่งโผล่ขึ้นเหนือดินมีสีเขียว
สรรพคุณ ทางเสน่ห์มหานิยม มีอานุภาพในทางเสน่ห์เมตตามหานิยม แล้วแต่จะนำหัวว่านนี้ไปใช้ ถ้าเอาผงว่านนี้โรยใส่ตุ่มน้ำกิน คนรักหลงใหลทั้งครัวเรือน เมื่อจะใช้ว่านนี้ ให้เสก “นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิฯ” คาถานี้คือ คาถาพระยาเต่าเลือน
หมายเหตุ ว่านเรียกอีกอย่างว่า ว่านพระยาเทครัว
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 111
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 82-83
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 10
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 137
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 65
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 961

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :