งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านญาณรังษี

ว่านญาณรังษี Canna indica L.

ลักษณะ มีใบสี่ใบ ดุจใบพุทธรักษา สำต้นแดง ก้านแดง(สาบแดง) ครีบใบแดงดุจดอกบัว มีดอกออกก้านละสี่ดอก มีกลิ่นหอม มีหัวเป็นชั้น ชั้นบนดั่งพระพุทธรูป ผ่าออกมีสีขาว ชั้นต่ำนั้นดั่งรัตนบัลลังก์ ผ่าออกเป็นสีบัวโรย มักขึ้นตามเนินและยอดเขา ที่อากาศหนาวเย็น
สรรพคุณ เป็นว่านกายสิทธิ์คุณรอบด้าน ว่านนี้มักขึ้นเมื่อเดือนแปด แรมค่ำหนึ่ง ย่อมมีเทพยดาบำเรอฆ้องกลองแตรสังข์ ครั้นเดือนสิบเอ็ดแรมค่ำเทพยดาคลาดเคลื่อน ถ้าพบแล้วให้บำเพ็ญศีล 5 ศีล 8 นุ่งขาวห่มขาวแต่งเครื่องกระยาบวชข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนและโรยนพรัตน์ให้รอบต้น แล้วบูชาเทพยดาทั้งสี่ทิศ เอาคาถานี้สวดให้จบ “ทุกขปัตตา จนถึง ละภะพัตถุเทวตาฯ” สวด 7 จบ แล้วขุดเอาหัวว่านห่อด้วยผ้าขาวเจ็ดชั้น นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป เอาด้ายมงคลครอบที่หัวว่าน พระสวดธรรมจักร 3 จบ แล้วเอาหัวว่านชั้นบนแกะเป็นพระพุทธรูป รองลงมาแกะเป็นรัตนะบัลลังก์ ต่ำลงมาแกะเป็นแม่พระธรณี แล้วจึงเอาอักขระนี้ “ปะถะสุทธิ มหาวิชัยยังฯ” ลงรอบรัตนะบัลลังก์ ลงองค์พระด้วยอักขระนี้ “อะมินาทะอะมินะปะนะฯ” และลงที่ใต้ขัดสมาธิ ด้วยอักขระนี้ “เตชะสุเนมะ ภูจานะวิเวฯ” เมื่อจะลงอักขระท่องด้วยคาถานี้ “ตะคะสังสุเนหังฯ” เมื่อเสร็จแล้วปลุกเสกด้วยคาถา “นะมะพะทะฯ” 108 คาบ
พระพุทธรูปว่านญาณรังษี มีอานุภาพมหัศจรรย์วิเศษนัก บูชาไว้กับบ้านจะปรารถนาสิ่งใดมีความสัมฤทธิ์ผลทุกประการ ถ้านำติดตัวไปด้วยสามารถป้องกันภัยพิบัติศาสตราวุธในยุทธสงครามมิได้แผ้วพานต่อร่างกายเลย เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมวิเศษยัก ให้นึกเอาตามความปรารถนา จะเกิดความสำเร็จผลทุกประการ
หมายเหตุ บางตำราเรียกว่า ว่านหญ้า ณ รังษี ว่านสี่ทิศ ว่านชนิดนี้บางตำราก็บอกว่าเป็น ว่านสี่ทิศ บางตำราก็บอกว่าเป็น ต้นพุทธรักษา แต่ปัจจุบันจะเล่นเป็น ต้นพุทธรักษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบในตำราของ
ชิตร์ วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า 1-3 เรียก ว่านหญ้าณรังษี
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 21-22 เรียก ว่านหญ้าณะรังษี
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 65-66 เรียก ว่านสี่ทิศ
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 79
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 28-29 เรียก ว่านหญ้าณรังษี
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 101-102 เรียก ว่านญาณรังสี
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 91-92 เรียก ว่านหญ้าณะรังษี
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 15-16
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 140-141 เรียก ว่านหญ้า ณ รังษี
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 51-53 เรียก ว่านหญ้าณรังสี
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 963-6-964 เรียก ว่านญาณรังสี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :