งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านตาไม้

ว่านตาไม้ Kaempferia rotunda L.

ลักษณะ ต้น ใบ คล้ายขมิ้นอ้อย หัวคล้ายตาไม้ มีกลิ่นฉุน
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยารักษาโรคตาเจ็บทุกชนิด เอาหัวโขลกคั้นเอาน้ำผสมกับน้ำฝน ทาและหยอดตา เอากากพอก
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านทิพยเนตร
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 115
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 47
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 156
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 968

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :