งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านท้าวชมพู

ว่านท้าวชมพู Curcuma sp.

ลักษณะ หัว ใบ เหมือนขมิ้น ร่องกลางใบสีแดง เนื้อในของหัวสีชมพู
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ใช้กินทำให้เกิดคงกระพัน บดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งกินเป็นยามหากำลัง
หมายเหตุ ว่านนี้ น่าจะเป็นต้นเดียวกับ ว่านพระจันทร์ และ ว่านสบู่ทบ
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 83
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 59
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 166
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :