งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนกคุ้ม ต้นที่ 2

นกคุ้ม   Calathea  picturata.

ลักษณะ  ใบเหมือนใบขนุน  หลังใบสีแดง  หน้าใบเป็นลายคล้ายปีกนกสามปีก  ต้นสูงประมาณหนึ่งคีบ  ต้นสีเหลืองอ่อน

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ปลูกไว้กับบ้านป้องกันไฟไหม้  และป้องกันอันตรายต่างๆ

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  56

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  20

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  173  เรียก  ว่านนกคุ้ม  อีกชนิด

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  78

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  975

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :