งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนกยูง ต้นที่ 1

นกยูง   Maranta  arundinacea  L.  cv.  Variegata

ลักษณะ  ต้น ใบ  หัว  คล้ายต้นสาคู  แต่ใบเป็นลายคล้ายขนนกยูง  หัวสีเทา

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  นำติดตัวไปด้วย  หรือบดเป็นผงผสมกับขี้ผึ้ง  น้ำมันจันทน์  น้ำมันหอม  ใช้เจิมหน้าสีปาก  เป็นมหาเสน่ห์ดีนัก

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  110

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  81

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  19

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  174

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :