งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนาคราช ต้นที่ 4

4. นาคราชปิ่นแก้ว   Aporocactus  flagelliformis  Lem.

ลักษณะ  เป็นเถานิ่มสีแดงเรื่อๆ  ชอบขึ้นอยู่ตามต้นไม้สูงๆ  ไม่มีใบ  ที่เถาเป็นจุดหนามเล็กๆ อยู่ทั่วไป

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  แก้พิษงูร้าย  ใช้น้ำซาวข้าวเป็นกระสาย  เอามารับประทาน  ส่วนกากเอาปิดที่แผล

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :