งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนารายณ์แบ่งภาค

นารายณ์แบ่งภาค   Curcuma  sp.

ลักษณะ  หัวเป็นแง่งๆ  คล้ายหัวหอมใหญ่  หัวจะปอกได้เหมือนกาบกล้วย  ใบเหมือนขมิ้นอ้อย  แต่หนาและแข็ง

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  กินกับสุราคงกระพัน

ทางสมุนไพร  เป็นยาแก้เลือด  หัวโขลกผสมกับน้ำซาวข้าวกินแก้เลือด

หมายเหตุ   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  50

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  52

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  176

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  976

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :