งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนารายณ์แปลง

นารายณ์แปลง   Cornukaempferia   longipetiolata.

ลักษณะ  ใบและต้นมีจุดสีน้ำตาล    ต้นและหัวคล้ายกระชาย  ต่างกันที่ต้นและใบมีจุดเท่านั้น

สรรพคุณ  มีอานุภาพคุ้มครองป้องกันอันตรายภัยพิบัติต่างๆ  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคลดีนัก  นำหัวถือติดตัวไปด้วยคงกระพันชาตรี

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้  ผู้เขียนเคยเห็นอยู่ครั้งเดียว  ต้นคล้ายเปราะ หรือกระชาย  มีจุดเป็นวงกลม  กระจายห่างๆ  คล้ายจุดของ  ต้นหอมเขียว (รวยไม่เลิก)  ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณดามษ์  เวบแมกโนเลียไทยแลนด์

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  50-51

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  177

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  977

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :